AMU-loven § 25 a

 1. § 25 a
  Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser eller elever på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistand skal i forbindelse med undervisningen have tilbud om følgende støtteformer:
  1. 1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.
  2. 2) Personlig assistance og sekretærhjælp.
  3. 3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  4. 4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.
  5. 5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
 2. Stk. 2.
  Deltagere, der har fået bevilget støtte efter stk. 1 til deltagelse på en uddannelse, kan, hvis der er planlagt yderligere uddannelse inden for 3 måneder, medbringe og anvende støtten i forbindelse med deltagelse på arbejdsmarkedsuddannelse, herunder forløb af arbejdsmarkedsuddannelse og på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser efter kapitel 7.
 3. Stk. 3.
  Deltagere kan anvende støtte efter stk. 1 i forbindelse med:
  1. 1) Uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner som led i uddannelsen.
  2. 2) Uddannelsens prøver.
  3. 3) Obligatorisk praktik som led i uddannelsen.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan fastsætte regler om yderligere støtteformer, herunder om støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.