Ambi-tilbagebetalingsloven
Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.

 1. § 1
  Det afgøres efter dansk rets almindelige regler, om og i givet fald i hvilket omfang der består krav på tilbagebetaling eller erstatning i forbindelse med beløb, der er indbetalt til statskassen i medfør af lov nr. 840 af 18. december 1987 om arbejdsmarkedsbidrag med senere ændringer.
 1. § 2
  Krav som nævnt i § 1 skal fremsættes skriftligt over for den told- og skatteregion, til hvilken indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag senest er sket.
 2. Stk. 2.
  Det krævede beløb skal være specificeret og begrundet samt være ledsaget af dokumentation, der gør det muligt nærmere at bedømme, om den bidragspligtige har lidt et tab.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteregionerne kan kræve, at den, der fremsætter krav som nævnt i § 1, tilvejebringer yderligere oplysninger, og har, hvis det skønnes nødvendigt for bedømmelse af det rejste krav, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes regnskabsmateriale m.v. I øvrigt finder reglerne i §§ 14 og 15 i lov om afgift af lønsum m.v. tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med indgivelse af krav efter loven, herunder om, hvilken dokumentation der skal medfølge.
 1. § 3
  Told- og skatteregionen afgiver indstilling til Told- og Skattestyrelsen om, hvorvidt det rejste krav helt eller delvis bør imødekommes.
 2. Stk. 2.
  Told- og Skattestyrelsen træffer afgørelse om kravet.
 1. § 4
  Sager om krav som nævnt i § 1 kan først indbringes for domstolene, når Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse i sagen, eller når der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor kravet i overensstemmelse med § 2 blev fremsat over for told- og skatteregionen.
 2. Stk. 2.
  Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan af den, der har rejst kravet, indbringes for domstolene. Indbringelsen skal ske inden 3 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt den bidragspligtige. Sag anlægges ved Københavns Byret. Retsplejelovens § 226, stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse. Landsretsbehandling sker ved Østre Landsret.
 3. Stk. 3.
  Såfremt sagen indbringes for retten efter udløbet af den i stk. 2, 2. punktum, nævnte frist, afviser retten sagen. Retten kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.
 1. § 5
  Krav som nævnt i § 1 kan ikke benyttes til modregning, før kravet i givet fald
 2. Stk. 2.
  Fremsættelse af krav efter § 2 afbryder forældelse.
 1. § 6
  Bidrag beregnet efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 7, § 8, stk. 1, nr. 1, og § 9, stk. 1, nr. 1, som i medfør af nævnte lov forfalder til betaling efter den 31. marts 1992, men som er indbetalt af den bidragspligtige denne dato eller tidligere, tilbagebetales senest 1 måned efter denne lovs ikrafttræden.
 1. § 7
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Bestemmelsen i § 5, stk. 1, har virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse.
 2. Stk. 2.
  Er der anlagt sag om krav som nævnt i § 1 inden lovens ikrafttræden, kan retten bestemme, at sagen skal udsættes, indtil Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om kravet eller der er forløbet 6 måneder fra rettens beslutning om udsættelse af sagen. Bestemmelsen i § 2 finder tilsvarende anvendelse på told- og skattemyndighedernes behandling af sager, der udsættes.
 1. § 8
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.