Almenboligloven § 75 j

 1. § 75 j
  Den almene boligorganisation udarbejder hvert år som en del af årsregnskabet en samlet opgørelse over indtægter og udgifter i forbindelse med salg i afdelingen i løbet af regnskabsåret. Det årlige nettoprovenu ved salg i en afdeling opgøres som den samlede salgssum, som er fastsat efter § 75 g, for de boliger, der er solgt i løbet af året, fratrukket beløb som nævnt i stk. 2 og 4 og stk. 5, 2. pkt., og tillagt beløb som nævnt i stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Fra den samlede salgssum fratrækkes
  1. 1) tilbagebetaling af beboerindskud,
  2. 2) forholdsmæssig indfrielse af afdelingens lån,
  3. 3) gebyrer og afgifter i forbindelse med relaksation og indfrielse af afdelingens lån og omberegning af støtte,
  4. 4) omkostninger til udstykning og opdeling,
  5. 5) omkostninger til vurderinger,
  6. 6) betaling af de solgte boligers forholdsmæssige andel af et opsamlet driftsunderskud til afdelingen,
  7. 7) godtgørelse for lejernes forbedringer af det lejede,
  8. 8) udgifter til energimærkning og energiplan vedrørende de solgte boliger,
  9. 9) omkostninger til udarbejdelse af købsaftaler,
  10. 10) boligorganisationens administrationsudgifter i tilknytning til salgene,
  11. 11) lejetab svarende til maksimalt 12 måneders husleje i forbindelse med salg af ledige boliger,
  12. 12) ydelser i perioden fra overtagelsesdagen til indfrielsesdagen på den del af lånene, der indfries,
  13. 13) tilbagebetaling af støtte modtaget i perioden fra overtagelsesdagen til indfrielsesdagen,
  14. 14) eventuelle løbende bidrag til Byggeskadefonden, som ejerne af boliger, der er solgt efter dette kapitel, er pligtige at betale,
  15. 15) udgifter til rente- og afdragsfrie lån ydet til lejere, som har købt boliger efter dette kapitel,
  16. 16) udgifter til eventuel udarbejdelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring samt udgift til ejerskifteforsikring efter kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.,
  17. 17) erstatning og forholdsmæssigt afslag for fejl og mangler ved tidligere solgte boliger og
  18. 18) andre udgifter i forbindelse med salget, herunder afdelingens omkostninger ved mellemfinansiering og andre udlæg.
 3. Stk. 3.
  Til den samlede salgssum lægges
  1. 1) lejernes erstatning for misligholdelse,
  2. 2) den del af afdelingens henlæggelser på overtagelsestidspunktet til periodisk fornyelse og istandsættelse, der svarer til de solgte boligers forholdsmæssige andel,
  3. 3) den del af afdelingens henlæggelser til indvendig vedligeholdelse, der svarer til de solgte boligers forholdsmæssige andel,
  4. 4) indtægter i forbindelse med salgene, herunder forrentning af deponerede købesummer, og
  5. 5) indtægter fra tilbagebetaling af tidligere ydede rente- og afdragsfrie lån.
 4. Stk. 4.
  Af salgssummen indbetales 6.500 kr. pr. solgt bolig til den ejerforening, som de solgte boliger er omfattet af. Er de solgte boliger ikke omfattet af en ejerforening, indbetales beløbet til en grundejerforening, der alene omfatter boliger, som var omfattet af afdelingen på tidspunktet for det første salg efter dette kapitel. Beløbet reguleres én gang årligt med stigningen i nettoprisindekset, første gang den 1. januar 2012.
 5. Stk. 5.
  Overstiger summen af de beløb, der er nævnt i stk. 2 og 4, salgssummen tillagt beløb efter stk. 3 for salg efter § 75 a og § 75 b, stk. 2, dækkes underskuddet med et lån. Ved senere salg i samme afdeling tilbagebetales det nævnte lån inklusive renter, og nettoprovenuet efter stk. 1 reduceres tilsvarende. Har afdelingen ikke indfriet lånet inklusive renter, når alle de boliger, der er udlagt til salg, er solgt, og når de eventuelle lån, der er ydet efter § 75 i, er tilbagebetalt, dækker boligorganisationen tabet.
 6. Stk. 6.
  Overstiger summen af de beløb, der er nævnt i stk. 2 og 4, salgssummen tillagt beløb efter stk. 3 for salg efter § 75 b, stk. 1, dækkes underskuddet med et lån fra Landsbyggefonden. Ved senere salg i samme afdeling tilbagebetales det nævnte lån inklusive renter, og nettoprovenuet efter stk. 1 reduceres tilsvarende. Har afdelingen ikke indfriet lånet inklusive renter, når alle de boliger, der er udlagt til salg, er solgt, og når de eventuelle lån, der er ydet efter § 75 i, er tilbagebetalt, dækker Landsbyggefonden tabet med midler fra nybyggerifonden.