Aktivloven § 3

 1. § 3
  Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  For at få vedvarende hjælp til forsørgelse skal modtageren
  1. 1) være dansk statsborger,
  2. 2) være statsborger i en EU/EØS-medlemsstat eller familiemedlem til en sådan og være berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler eller
  3. 3) være omfattet af en aftale efter § 4.
 3. Stk. 3.
  Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet i mere end ½ år eller må påregnes at ville vare mere end ½ år.
 4. Stk. 4.
  Hvis en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 2, nr. 2 eller 3, får behov for vedvarende hjælp, afgør Udlændingestyrelsen, om udlændingen skal hjemsendes. Udlændingestyrelsen kan dog ikke træffe afgørelse om hjemsendelse efter denne lov, hvis udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 7 år. For udlændinge, der har været omfattet af integrationsloven og ikke har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, regnes 7-års-fristen i 2. pkt. først fra det tidspunkt, hvor introduktionsperioden er afsluttet.
 5. Stk. 5.
  Personer, der er omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, kan ikke hjemsendes, hvis de lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 3 år. Personer, der er omfattet af den europæiske konvention om social og sundhedsmæssig hjælp af 11. december 1953, kan kun hjemsendes i henhold til bestemmelserne i denne konvention.
 6. Stk. 6.
  Ved afgørelser efter stk. 4, 1. pkt., lægges bl.a. vægt på,
  1. 1) om udlændingen er gift og samlever med en dansk statsborger, en flygtning eller en udlænding, der lovligt har boet her i landet med henblik på varigt ophold i mere end 7 år,
  2. 2) varigheden af opholdet her i landet,
  3. 3) helbredsmæssige forhold,
  4. 4) den familiemæssige og øvrige tilknytning til landet i forhold til hjemlandet og
  5. 5) om en person, der har påtaget sig at forsørge udlændingen, overholder eller burde overholde denne pligt.