Aktivloven § 27

  1. § 27
    For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3 og 8, jf. dog § 11, stk. 10, 2. pkt., udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,
    1. 1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og
    2. 2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.
  2. Stk. 2.
    Til børn under 18 år af de personer, der er nævnt i stk. 1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 1.897 kr. Der ydes et støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.