Adresseloven § 8

  1. § 8
    Ejere af fast ejendom skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af vejnavne og adresser samt registreringen heraf. Ejere skal, i det omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.
  2. Stk. 2.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysningspligten i stk. 1.