Adresseloven § 7

 1. § 7
  Adressemyndigheden fastsætter adresser for alle samlede faste ejendomme, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse, eller som er udstykket med henblik på bebyggelse.
 2. Stk. 2.
  Adressemyndigheden fastsætter en særskilt adresse til hver bolig.
 3. Stk. 3.
  Der fastsættes ikke adresser til bygninger eller anlæg m.v., som anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, og som ifølge lov om bygnings- og boligregistrering eller regler fastsat i medfør deraf ikke skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 4. Stk. 4.
  I forbindelse med fastsættelsen af en adresse beslutter adressemyndigheden, hvilket vejnavn og husnummer, hvilken eventuel etage- og dørbetegnelse og hvilket eventuelt supplerende bynavn der skal indgå. Adressen skal være entydig, således at den ikke forveksles med andre adresser.
 5. Stk. 5.
  Adressens husnummer benævner den udefrakommende indgangsdør el.lign. til den bygning eller del af bygningen, som adressen udpeger. Hører adressen til et ubebygget areal, benævner husnummeret adgangen ind på dette.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af adresser, herunder om husnumre, etage- og dørbetegnelser og geografiske beliggenhedsoplysninger, om, at adresser kan fastsættes til andre typer af ejendomme, bebyggelser, anlæg og ubebyggede arealer m.v. end de i stk. 1 og 2 nævnte, og om, at der i særlige tilfælde kan fastsættes mere end én adresse til en bolig.