Adresseloven § 4

 1. § 4
  For de offentlige veje, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, der er statsveje, jf. § 12 i lov om offentlige veje m.v., fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samtykke fra Vejdirektoratet.
 2. Stk. 2.
  For private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af § 3, stk. 2, eller regler udstedt i medfør af § 3, stk. 4, 2. pkt., fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samråd med grundejeren. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.
 3. Stk. 3.
  Foreligger der for adressemyndigheden oplysninger om, at en ejendom, en bygning eller et teknisk anlæg m.v. anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre herfor efter samtykke fra det pågældende ministerium.
 4. Stk. 4.
  Ved uenighed mellem flere adressemyndigheder eller mellem en eller flere adressemyndigheder og Vejdirektoratet, Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet om fastsættelse af vejnavne og husnumre kan enhver af parterne indbringe sagen for energi-, forsynings- og klimaministeren, som afgør sagen.