Adresseloven § 20

 1. § 20
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed
  1. 1) undlader rettidigt at meddele oplysninger eller dokumentation, der afkræves efter § 8, stk. 1, eller
  2. 2) undlader at opsætte skiltning i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2, 4 og 5.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.