Adresseloven § 18

 1. § 18
  Adressemyndighedens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 2. Stk. 2.
  Klageberettiget er
  1. 1) den, afgørelsen er rettet til, og
  2. 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 3. Stk. 3.
  Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan energi-, forsynings- og klimaministeren se bort fra overskridelse af klagefristen.
 4. Stk. 4.
  Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre energi-, forsynings- og klimaministeren bestemmer andet.
 5. Stk. 5.
  Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, senest 6 måneder efter at energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse er meddelt den pågældende.