Adresseloven § 14

 1. § 14
  Adressemyndigheden registrerer i Danmarks Adresseregister oplysninger om vejnavne, adresser og supplerende bynavne, som er fastsat efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  For vejnavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:
  1. 1) Vejnavn og forkortet vejnavn til brug for systemer med begrænset plads.
  2. 2) Den omtrentlige geografiske beliggenhed og udstrækning af den navngivne vej.
  3. 3) Postnumre og eventuelle supplerende bynavne for vejnavnet.
  4. 4) Kommuner og tilhørende vejkoder, som vejnavnet vedrører.
  5. 5) Status for vejnavnet.
  6. 6) Dato for vejnavnets ikrafttræden.
 3. Stk. 3.
  For adresser optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:
  1. 1) Vejnavn og husnummer samt eventuelt etage- og dørbetegnelse for adressen.
  2. 2) Eventuelt supplerende bynavn for adressen.
  3. 3) Postnummer for adressen.
  4. 4) Den geografiske beliggenhed af adressen og tilknytning til vejnettet.
  5. 5) Sogn og afstemningsområder, som adressen hører til.
  6. 6) Det jordstykke, som adressen ligger på.
  7. 7) Eventuel bygning eller tekniske anlæg, som adressen hører til.
  8. 8) Kommunen, som adressen er beliggende i.
  9. 9) Status for adressen.
  10. 10) Dato for adressens ikrafttræden.
 4. Stk. 4.
  For postnumre og supplerende bynavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:
  1. 1) Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som kan indgå i adresser, og dato for postnummerets og navnets ikrafttræden.
  2. 2) Supplerende bynavne og dato for navnets ikrafttræden.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren sikrer, at oplysninger om den geografiske afgrænsning af supplerende bynavne og postnumre er til rådighed for Danmarks Adresseregister.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysninger i Danmarks Adresseregister, herunder om, at der kan indgå yderligere oplysninger end de i stk. 2-4 nævnte.