Adoptionsloven § 31 c

 1. § 31 c
  Til brug for tilsynet efter § 31 b skal Ankestyrelsen efter anmodning have udleveret enhver oplysning fra en adoptionsformidlende organisation om organisationens forhold af betydning for tilsynet.
 2. Stk. 2.
  Ankestyrelsen kan til brug for tilsynet pålægge en adoptionsformidlende organisation
  1. 1) at redegøre for organisationens forhold,
  2. 2) at redegøre for organisationens samarbejde med udenlandske myndigheder, organisationer m.v.,
  3. 3) at fremsende konkrete sager om adoptionshjælp,
  4. 4) at tilvejebringe materiale til belysning af lovgivning og praksis vedrørende adoption i lande, hvor organisationen yder adoptionshjælp, og
  5. 5) at tilvejebringe oplysninger til brug for undersøgelser og sagsgennemgange af betydning for tilsynet.