Adoptionsloven § 25 d

 1. § 25 d
  Ved en adoption, der er omfattet af kravet om, at ansøgeren skal godkendes som adoptant, jf. § 4 a, skal adoptanten modtage adoptionsrådgivning umiddelbart før og efter, at det barn, som skal adopteres, tager ophold hos adoptanten i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis adoptanten af hensyn til barnet ikke har mulighed for at modtage rådgivning.
 2. Stk. 2.
  En adoptant, der er omfattet af stk. 1, og som har bopæl i Danmark, kan anmode om yderligere adoptionsrådgivning i forbindelse med adoptionen.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 gælder også for godkendte adoptanter, der modtager et barn i midlertidig placering efter § 32 a.
 4. Stk. 4.
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om følgende:
  1. 1) Hvordan rådgivningen efter stk. 1 og 2 skal tilrettelægges.
  2. 2) I hvilke situationer adoptanten, jf. stk. 1, 2. pkt., ikke skal modtage rådgivning.
  3. 3) Betaling for rådgivning efter stk. 2.