Øl- og vinafgiftsloven § 3

  1. § 3
    Der betales afgift af vin og frugtvin m.m. her i landet efter reglerne i denne lov.
  2. Stk. 2.
    Afgiften udgør, bortset fra varer omfattet af § 3 A, for varer henhørende under position 2204 til 2206 i EU's kombinerede nomenklatur