Økologiloven § 24

 1. § 24
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder § 5,
  2. 2) undlader at afgive oplysninger eller at stille bistand til rådighed efter § 20,
  3. 3) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud eller afgørelser meddelt efter §§ 21-23.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.