Økologiloven § 13

  1. § 13
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af forordninger fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.
  2. Stk. 2.
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.