Ældreboligloven § 28

 1. § 28
  Ejendomme, hvori der er ældreboliger skal tilbydes kommunen, før de overdrages til andre.
 2. Stk. 2.
  Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved salg, gave eller mageskifte.
 3. Stk. 3.
  Tilbudspligten respekteres af indehavere af andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse rettigheder er stiftet.
 4. Stk. 4.
  Tilbud i henhold til stk. 1 og 2 skal angive salgssummen, den kontante udbetaling og de øvrige vilkår, der skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af kommunen. Acceptfristen skal være mindst 8 uger. § 12 om vurdering m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Bliver ejerens tilbud ikke accepteret, kan ejendommen overdrages til andre ved salg på de tilbudte vilkår eller ved gave eller mageskifte, hvis skødet anmeldes til tinglysning senest 1 år efter tilbudet til kommunen.
 6. Stk. 6.
  Ved tvangsauktion over ejendommen, der er omfattet af tilbudspligten, skal fogden give kommunalbestyrelsen underretning i overensstemmelse med retsplejelovens regler.
 7. Stk. 7.
  Regler om tinglysning af dokumenter om overdragelse af en ejendom, hvorpå der er tilbudspligt, fastsættes af justitsministeren.
 8. Stk. 8.
  Socialministeren kan fastsætte regler om tilbudspligtens nærmere omfang og administration.