Ældreboligloven § 18

 1. § 18
  Den samlede leje i en ældreboligbebyggelse skal være fastsat således, at den giver mulighed for afholdelse af de udgifter, der er forbundet med bebyggelsens drift, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser og til prioritetsydelser vedrørende lån som nævnt i §§ 7, 13 og 14. I de i § 6 , stk. 1, nævnte tilfælde beregnes lejernes bidrag til prioritetsydelser, som om indekslån var optaget efter § 7, stk. 1, 1. pkt., eller § 7, stk. 3, 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Lejen for en bebyggelses boliger fastsættes efter disses indbyrdes værdi.
 3. Stk. 3.
  Lejen ved bebyggelsens ibrugtagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort og den endelige finansiering er tilendebragt.
 4. Stk. 4.
  Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. 1, kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom.
 5. Stk. 5.
  Gør foreholdene det påkrævet, kan kommunalbestyrelsen påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen.
 6. Stk. 6.
  A conto-varmebidrag kan forhøjes med 1 måneds varsel.
 7. Stk. 7.
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.