Ældreboligloven § 16

 1. § 16
  2 pct. af ejendommens værdi tilvejebringes ved indskud fra lejeren. Når en lejers rettigheder vedrørende en ældrebolig ophører, kan udlejeren foretage modregning i beboerindskuddet for boligtagerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse.
 2. Stk. 2.
  Udlejeren kan stille tilbagebetaling af indskud efter stk. 1 helt eller delvis i bero, indtil der er modtaget indskud fra den, der overtager lejligheden.
 3. Stk. 3.
  Kommunen kan i stedet for at yde et lån efter § 54, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte indskud, når en lejer i en udlejningsejendom, der ombygges til ældrebolig, i forvejen bebor den ombyggede lejlighed.
 4. Stk. 4.
  Kommunen skal yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tilskud til
  1. 1) beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig, der nedlægges eller ombygges til ældreboliger, når beboerne genhuses i ældreboliger eller ældreegnede almennyttige boliger, og
  2. 2) beboere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til ældreboliger.
 5. Stk. 5.
  Det i stk. 3 og 4 nævnte beløb udbetales til udlejeren. Ved lejemålets ophør tilbagebetaler udlejeren beløbet til kommunen med fradrag af foretagen modregning efter stk. 1, 2. pkt.
 6. Stk. 6.
  Staten refunderer kommunens udbetalinger efter stk. 5, 1. pkt. med to tredjedele. Kommunen indbetaler til staten de beløb, som modtages efter stk. 5, 2. pkt., dog højst et beløb svarende til statsrefusionen efter 1. pkt.