Ægteskabsloven § 58 a

 1. § 58 a
  Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Familieretshuset eller familieretten træffer efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset afgørelse
  1. 1) om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7,
  2. 2) om prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 3,
  3. 3) om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21,
  4. 4) i sager omfattet af kapitel 3-5,
  5. 5) om klage efter § 58 b over en afgørelse truffet af den myndighed, der efter § 13, stk. 1, skal prøve ægteskabsbetingelserne,
  6. 6) om afvisning efter § 58 d af en ansøgning eller anmodning, der ikke er indgivet til Familieretshuset ved anvendelse af digital selvbetjening,
  7. 7) om, hvorvidt parterne er ægtefæller, og
  8. 8) i sager mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består.
 3. Stk. 3.
  Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.
 4. Stk. 4.
  Social- og boligministeren kan fastsætte regler om behandling af separations- og skilsmissesager, om vilkårsforhandling, om behandling af sager om ægtefællebidrag efter §§ 50 og 53, herunder om ansøgningsfrister og begyndelses- og ændringstidspunkter, samt om klagers behandling. Det kan i disse regler bestemmes, at vilkårsforhandling bortfalder for en ægtefælle, der ikke har ophold her i landet.
 5. Stk. 5.
  Familieretshuset kan til brug for behandlingen af sager om fastsættelse og ændring af bidrag efter denne lov få terminaladgang til nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.