Årsregnskabsloven § 88

 1. § 88
  For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses således:
  1. 1) Kostprisen:
   1. a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
   2. b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
   3. c) afgang i årets løb,
   4. d) overførsler i årets løb til andre poster og
   5. e) den samlede kostpris på balancetidspunktet.
  2. 2) Opskrivninger:
   1. a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
   2. b) årets opskrivninger,
   3. c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
   4. d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet.
  3. 3) Ned- og afskrivninger:
   1. a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
   2. b) årets nedskrivninger,
   3. c) årets afskrivninger,
   4. d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
   5. e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
   6. f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver der, måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.