Årsregnskabsloven § 86 a

 1. § 86 a
  Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
  1. 1) størrelsen primo regnskabsåret,
  2. 2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
  3. 3) afgang i løbet af regnskabsåret og
  4. 4) størrelsen ultimo regnskabsåret.
 2. Stk. 2.
  Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af noterne.
 3. Stk. 3.
  I opgørelsen efter stk. 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivninger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk. 2, nr. 3 og 4.
 4. Stk. 4.
  Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal fremgå af opgørelsen.