Årsregnskabsloven § 43

  1. § 43
    Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38.
  2. Stk. 2.
    Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid.
  3. Stk. 3.
    I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år.