Årsregnskabsloven § 3

 1. § 3
  Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov, medmindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6:
  1. 1) Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber,
  2. 2) interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er
   1. a) aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform eller
   2. b) interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementarer er omfattet af litra a,
  3. 3) erhvervsdrivende fonde, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 2, stk. 1, jf. dog stk. 2, og § 3, stk. 1 og 2,
  4. 4) virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), medmindre virksomheden er undtaget efter nærværende lovs § 4,
  5. 5) europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og
  6. 6) medarbejderinvesteringsselskaber, jf. § 1 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
 2. Stk. 2.
  Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter stk. 1, frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal den i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.