Årsregnskabsloven § 159 b

 1. § 159 b
  Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
  1. 1) Denne lov.
  2. 2) Bogføringsloven.
  3. 3) Selskabsloven.
  4. 4) Hvidvaskloven.
  5. 5) Revisorloven.
  6. 6) Lov om erhvervsdrivende fonde.
  7. 7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
  8. 8) SE-loven.
  9. 9) Rådets forordning nr. 2157/2001/EF af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).
  10. 10) SCE-loven.
  11. 11) Rådets forordning nr. 1435/2003/EF af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab.
  12. 12) Rådets forordning nr. 2020/852/EU af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088.
  13. 13) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat.
  14. 14) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
  15. 15) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr. 1-14.
 2. Stk. 2.
  Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. § 137, kontrollerer Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne.