Voldgiftsloven § 23

 1. § 23
  Klageren skal inden for den frist, som parterne har aftalt, eller som voldgiftsretten har fastsat, indgive et klageskrift, der indeholder
  1. 1) klagerens påstand,
  2. 2) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, og
  3. 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig.
 2. Stk. 2.
  Indklagede skal inden for den frist, som parterne har aftalt, eller som voldgiftsretten har fastsat, indgive et svarskrift, der indeholder
  1. 1) indklagedes påstand,
  2. 2) angivelse af eventuelle modkrav,
  3. 3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og modkravene støttes, og
  4. 4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som indklagede agter at påberåbe sig.
 3. Stk. 3.
  Hver af parterne kan udvide sine påstande, fremsætte nye anbringender og angive nye beviser under voldgiftssagens behandling, medmindre voldgiftsretten finder det uhensigtsmæssigt under hensyn til den forsinkelse, dette kan medføre.