VFV-loven § 32

  1. § 32
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om
    1. 1) kvalitetskontrol, herunder om censorinstitutionen, og
    2. 2) disciplinære foranstaltninger over for deltagerne, medmindre der i medfør af anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte regler herom.