Vejloven § 140

 1. § 140
  Følgende love ophæves:
  1. 1) Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.
  2. 2) Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010.
  3. 3) Lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010.
 2. Stk. 2.
  Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov.
 3. Stk. 3.
  Sager, der ved lovens ikrafttræden verserer for en kommune, eller som er indbragt for Vejdirektoratet, transportministeren eller taksationsmyndighederne, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.