Vejloven § 111

  1. § 111
    Taksations- og overtaksationskommissioner kan med transportministerens godkendelse antage sekretærbistand.
  2. Stk. 2.
    Udgift til vederlag til formænd og sekretærer afholdes af staten. Alle andre udgifter ved kommissionernes virksomhed afholdes af vedkommende vejmyndighed.
  3. Stk. 3.
    Ministeren fastsætter regler for vederlag til formænd og sekretærer for kommissioner samt til kommissionsmedlemmer.