VE-loven § 76

  1. § 76
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte overgangsregler.
  2. Stk. 2.
    Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler i lov om elforsyning, som videreføres i lov om fremme af vedvarende energi, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat efter denne lov.