Varemærkeforfalskningsloven
Lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

 1. § 1
  Denne lov finder anvendelse på varer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om et ændret anvendelsesområde for loven, hvis dette er nødvendigt til gennemførelse af rådsforordninger, der ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013.
 1. § 1 a
  Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 2
  (Ophævet)
 1. § 3
  Når der er truffet afgørelse om indgriben efter forordningens kapitel III, kan told- og skatteforvaltningen mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til varemodtagerens lokaler med henblik på besigtigelse m.v. af de varer, som anmodningen vedrører, såfremt besigtigelsen er nødvendig for myndighedens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne m.v. efter forordningens artikel 17.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 4
  De almindelige domstole er kompetent myndighed efter forordningens artikel 23, stk. 1.
 1. § 5
  Varemodtageren kan under en sag, der anlægges efter forordningens artikel 17, anmode retten om at tage stilling til, om betingelserne for suspension af frigivelsen af varerne efter forordningens artikel 17 er opfyldt. Retten kan træffe afgørelse om, at varerne skal frigives.
 2. Stk. 2.
  Varemodtageren kan ikke indbringe told- og skatteforvaltningens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne for højere administrativ myndighed.
 1. § 5 a
  (Ophævet)
 1. § 6
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse her i landet af forordningen, herunder om udtagelse af prøver af varer, om vareprøvers udlevering til rettighedsindehaveren, om behandlingen af varer om hvilke det er fastslået, at de er omfattet af definitionen i forordningens artikel 2, nr. 1-7, og om adgangen til at klage over afgørelse efter forordningen og loven, herunder at afgørelser, der er truffet af told- og skatteforvaltningen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.
 1. § 7
  Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet i forordningens artikel 25 mod at lade varer, for hvilke det ved afslutningen af proceduren i artikel 17 og 19 er fastslået, at de krænker en intellektuel ejendomsret, indføre, overgå til fri omsætning, fjerne fra Fællesskabets toldområde, udføre, genudføre, henføre under en suspensionsordning eller anbringe i frizone (frihavn).
 2. Stk. 2.
  Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.
 1. § 8
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 1. § 9
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.