Vandforsyningsloven § 52

  1. § 52
    Almene vandforsyninger kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekomsterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan pålægge almene vandforsyninger at træffe sådan bestemmelse.