Vandforsyningsloven § 18

  1. § 18
    Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse.
  2. Stk. 2.
    Enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for en almen vandforsynings naturlige forsyningsområde, er, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grundvand på egen grund til brug i husholdning, jf. dog § 29.
  3. Stk. 3.
    Endvidere kan bredejere uden tilladelse indvinde overfladevand til kreaturvanding.