Vandforsyningsloven § 10

  1. § 10
    Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges drikkevandsforekomster for hvert vandområdedistrikt.
  2. Stk. 2.
    Som drikkevandsforekomster skal udpeges
    1. 1) forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, og
    2. 2) de forekomster af vand, som det er hensigten at anvende hertil.