Værnepligtsloven

Kapitel I Almindelige bestemmelser

 1. § 1
  Enhver dansk mand er undergivet værnepligt (værnepligtig).
 2. Stk. 2.
  Den, der tillige er statsborger i en fremmed stat, kan af forsvarsministeren fritages for værnepligt, såfremt dette er fastsat ved gensidig overenskomst med den pågældende stat.
 3. Stk. 3.
  Den, der er tilflyttet fra Færøerne eller Grønland efter at have haft ophold der i mindst 10 år, kan af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, fritages for værnepligt. Ansøgning om fritagelse skal afgives senest 4 uger efter, at den værnepligtige har modtaget pålæg om at møde til Forsvarets Dag, jf. § 13, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Den, der møder til Forsvarets Dag efter at være fritaget for værnepligt efter stk. 2 eller 3, er omfattet af lovgivningens bestemmelser om værnepligtige.
 1. § 2
  Værnepligtige skal med de begrænsninger, der følger af denne lov, gøre værnepligtstjeneste, der består i
  1. 1) tjeneste i forsvaret,
  2. 2) tjeneste i redningsberedskabet,
  3. 3) bistandsarbejde i udviklingslande eller
  4. 4) civilt arbejde