Værgemålsloven § 1

  1. § 1
    Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige.
  2. Stk. 2.
    Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt.
  3. Stk. 3.
    For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender.