Våbenloven §§ 1-2a

 1. § 1
  Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle:
  1. 1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
  2. 2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.
  3. 3) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,
  4. 4) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,
  5. 5) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,
  6. 6) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),
  7. 7) armbrøster og slangebøsser,
  8. 8) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
  9. 9) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,
  10. 10) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.
 2. Stk. 2.
  Undtaget fra forbuddet er:
  1. a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,
  2. b) hardball- og paintballvåben og ammunition hertil,
  3. c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,
  4. d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,
  5. e) pyrotekniske artikler.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan.
 6. Stk. 6.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse.
 7. Stk. 7.
  Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.
 1. § 1 a
  Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod at bære sikkerhedsveste på offentligt tilgængelige steder uden forudgående anmeldelse.
 1. § 2
  Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer. Det samme gælder for personer under 18 år med hensyn til de genstande, der er omfattet af § 1, stk. 2, litra a-c.
 2. Stk. 2.
  I tilfælde, hvor der efter stk. 1 gælder krav om tilladelse eller alder for at erhverve eller besidde genstande eller stoffer, er det forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af disse, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse eller godtgør at være fyldt 18 år. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser herom.
 3. Stk. 3.
  Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at et skydevåbens pibe- eller låsedele eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys. Tilsvarende gælder aftagelige magasiner til skydevåben.
 4. Stk. 4.
  Det er forbudt at fremstille, herunder samle, skydevåben og de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte genstande ved hjælp af dele, der er overført i strid med forbuddet i § 7 a, stk. 2, uanset om den pågældende er meddelt fremstillingstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1.
 1. § 2 a
  Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:
  1. 1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner,
  2. 2) piber, baskyler og aftagelige magasiner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1,
  3. 3) færdigladede haglpatroner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1, såfremt haglene er løstliggende og har en diameter på højst 4 mm, samt omladehætter og halvladte eller tomme patronhylstre til de nævnte haglpatroner. Blyhaglpatroner er ikke omfattet af bestemmelsen.
 2. Stk. 2.
  Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.
 3. Stk. 3.
  De genstande, der er nævnt i stk. 1 eller stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.
 4. Stk. 4.
  Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde de genstande, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Efter regler, der fastsættes af justitsministeren, kan skytteforeninger give våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviser.