Undervisningsmiljøloven § 7 b

  1. § 7 b
    Dansk Center for Undervisningsmiljøs daglige leder træffer afgørelse i klagesager efter § 7 a, stk. 2. Centerets daglige leder er i behandlingen af disse klager ikke underlagt bestyrelsens instruktion.
  2. Stk. 2.
    Centerets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.