Undervisningsmiljøloven § 3

 1. § 3
  Dansk Center for Undervisningsmiljø ledes af en bestyrelse.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen består af en formand og 14 andre medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde:
  1. 1) Fem medlemmer, der beskikkes efter indstilling fra organisationer og foreninger, der repræsenterer børn, elever og studerende m.v.
  2. 2) Et medlem, der beskikkes efter indstilling fra Skole og Forældre.
  3. 3) Et medlem, der beskikkes efter indstilling fra Danske Underviserorganisationers Samråd.
  4. 4) Et medlem, der beskikkes efter indstilling fra Børnerådet.
  5. 5) Seks medlemmer, der beskikkes efter indstilling fra organisationer og foreninger m.v., der repræsenterer ejerne af dagtilbuddene og uddannelsesstederne.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen beskikkes for en toårig periode, idet formanden dog beskikkes for fire år. Genbeskikkelse kan finde sted.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren fastsætter centrets vedtægt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centret og fastlægger centrets virksomhed.
 6. Stk. 6.
  Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets daglige leder efter undervisningsministerens godkendelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige personalet.