Udligningsloven § 21 c

 1. § 21 c
  Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til Esbjerg Kommune på 91.000 kr. fra 2019 til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø. Tilskuddet finansieres af den samlede ramme for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer efter § 21 a, stk. 2. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 en gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
 2. Stk. 2.
  Social- og indenrigsministeren kan yde kompensation til Esbjerg Kommune for afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.
 3. Stk. 3.
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af den fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø, herunder om, at Esbjerg Kommune skal udarbejde en redegørelse vedrørende anvendelsen af tilskuddet efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kompensationen efter stk. 2, herunder om opgørelsen af de afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.