Udleveringsloven § 29

 1. § 29
  Udlevering sker på følgende vilkår:
  1. 1) Den udleverede må ikke drages til ansvar eller videreudleveres til et tredje land for nogen anden strafbar handling begået før udleveringen end den, den pågældende er udleveret for, medmindre
   1. a) retten tillader det efter § 41,
   2. b) den udleverede, uanset at den pågældende i 30 dage uhindret har kunnet forlade det land, hvortil udleveringen er sket, har undladt dette eller
   3. c) den pågældende efter at have forladt landet frivilligt er vendt tilbage.
  2. 2) Den udleverede må ikke uden rettens tilladelse underkastes strafforfølgning ved en særdomstol.
  3. 3) Dødsstraf må ikke fuldbyrdes for den pågældende handling.