Udlændingeloven § 43 a

 1. § 43 a
  Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og hvis ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 er taget under behandling, kan der, hvis udlændingen ikke selv har midler hertil, ydes hjælp til rejse til et tredjeland, hvor udlændingen efter indrejsen i Danmark og inden udløbet af en fastsat udrejsefrist har opnået indrejse- og opholdstilladelse, hvis udlændingen har fået afslag på eller frafalder en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og som er registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 2, og er meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, kan der ydes hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis udlændingen medvirker til at udrejse uden ugrundet ophold, jf. dog stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  Der kan ikke ydes hjælp efter stk. 1 og 2 til
  1. 1) udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet,
  2. 2) udlændinge, der er statsborgere i et af de nordiske lande,
  3. 3) udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og
  4. 4) udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 4. Stk. 4.
  Der kan endvidere ikke ydes hjælp efter stk. 2 til
  1. 1) udlændinge, som er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen i medfør af § 53 b, stk. 1, og
  2. 2) udlændinge, der er omfattet af § 10.
 5. Stk. 5.
  Hjælpen efter stk. 1 omfatter
  1. 1) udgifter til billet til fly, tog m.v.,
  2. 2) nødvendige udgifter til transport af personlige ejendele,
  3. 3) højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for den pågældendes eller familiens erhverv i det pågældende tredjeland, og
  4. 4) andre udgifter, der er forbundet med rejsen.
 6. Stk. 6.
  Hjælpen efter stk. 2 udgør 3.000 kr. pr. person over 18 år og 1.500 kr. pr. person under 18 år.
 7. Stk. 7.
  En udlænding kan kun modtage hjælp efter stk. 1 og 2 én gang.
 8. Stk. 8.
  Udlændinge, der har fået endeligt afslag på opholdstilladelse i medfør af § 7, og for hvem der er fastsat en udrejsefrist i henhold til § 33, stk. 2, tilbydes uvildig rådgivning om mulighederne for hjemrejse, herunder om mulighederne for støtte efter stk. 2 til genetablering i det land, hvortil udlændingen udrejser. Udlændinge- og integrationsministeren kan træffe bestemmelse om, at den uvildige rådgivning skal varetages af en eller flere private organisationer.
 9. Stk. 9.
  Det i stk. 5, nr. 3, angivne beløb er fastsat i 1995-niveau og reguleres fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det i stk. 6 angivne beløb er fastsat i 2003-niveau og reguleres fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.