Lov om Udbetaling Danmark § 31

  1. § 31
    § 9 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder tilsvarende anvendelse for Udbetaling Danmark.