Lov om Udbetaling Danmark § 18

 1. § 18
  Direktøren for Udbetaling Danmark er den til enhver tid værende direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension eller en person i Arbejdsmarkedets Tillægspensions koncerndirektion, som Arbejdsmarkedets Tillægspensions direktør bemyndiger til at varetage opgaven. Direktøren for Udbetaling Danmark forestår den daglige ledelse af Udbetaling Danmark under ansvar over for bestyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Direktøren for Udbetaling Danmark skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Udbetaling Danmarks forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Udbetaling Danmarks virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
 3. Stk. 3.
  Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at Udbetaling Danmarks bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom.
 4. Stk. 4.
  Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at Udbetaling Danmark til enhver tid drives forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Udbetaling Danmarks nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
 5. Stk. 5.
  Direktøren for Udbetaling Danmark skal sikre, at opgaveudførelsen i Udbetaling Danmark finder sted på forsvarligt grundlag og således, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark har indsigt i og kan vurdere, om opgaveløsningen udføres tilfredsstillende.