Lov om Udbetaling Danmark § 17

 1. § 17
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark består af 1 formand og 9 medlemmer, som alle udpeges af beskæftigelsesministeren. Bestyrelsen afgør sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsens formand og 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening). 1 medlem udpeges efter indstilling fra finansministeren.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har ansvaret for, at Udbetaling Danmark administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til denne lov og under behørig hensyntagen til borgerens retssikkerhed.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan etablere et sekretariat.
 6. Stk. 6.
  Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative og tekniske bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 15, stk. 1.