Lov om Udbetaling Danmark §§ 12a-12c

 1. § 12 a
  Udbetaling Danmark kan indhente, samkøre og sammenstille oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for kommunens administration af kontante ydelser og økonomiske tilskud efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskole, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., repatrieringsloven og lov om social service. Derudover kan Udbetaling Danmark indhente og samkøre oplysninger efter § 50, stk. 5, i integrationsloven til brug for kommunens administration af integrationsloven.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikkefølsomme personoplysninger efter § 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. til brug for kommunens administration af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og integrationsloven.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 og 2, med
  1. 1) oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, i sager, hvor oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af en kontant ydelse eller et økonomisk tilskud har ophold i Danmark eller er enlig, og
  2. 2) oplysninger om, hvorvidt der er igangværende kontrolsager hos kommunen i de sager, som resultatet af samkøringen vedrører.
 4. Stk. 4.
  Kommunen har pligt til at videregive nødvendige oplysninger om ansøgere og modtagere af ydelser efter de love, der er nævnt i stk. 1 og 2, til Udbetaling Danmark. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, nr. 1, har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.
 5. Stk. 5.
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af registersamkøringer på de kommunale ydelsesområder, jf. stk. 1-4, herunder om sagsgange og opgørelse af effekter af kontrolindsatsen.
 6. Stk. 6.
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at brugen af dataenhedens leverancer og resultaterne af kommunernes og Udbetaling Danmarks kontrolindsats, jf. stk. 1-5, løbende offentliggøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på en offentligt tilgængelig hjemmeside på en sådan måde, at resultaterne skal kunne sammenlignes på tværs af kommunerne og Udbetaling Danmark og vise udviklingen over tid. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte regler om, at kommunerne og Udbetaling Danmark løbende har pligt til at indsende resultaterne af kontrolindsatsen til styrelsen til brug for offentliggørelsen, jf. 1. pkt.
 1. § 12 b
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indhente og samkøre oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for Styrelsen for Videregående Uddannelsers administration af ydelser efter lov om statens uddannelsesstøtte.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 med oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, når oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af statens uddannelsesstøtte er enlig eller udeboende. Virksomheder, der er omfattet af 1. pkt., har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.
 1. § 12 c
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension indhente og samkøre oplysninger efter § 30, stk. 3 og 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Beskæftigelsesministeriet indhente og samkøre oplysninger efter §§ 6 og 7 i lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende til brug for Beskæftigelsesministeriets administration af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Beskæftigelsesministeriet indhente og samkøre oplysninger efter § 37, stk. 1 og 4, i lov om ferie til brug for FerieKontos administration af lov om ferie.
 4. Stk. 4.
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Lønmodtagernes Garantifond indhente og samkøre oplysninger efter § 5, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond til brug for Lønmodtagernes Garantifonds administration af lov om Lønmodtagernes Garantifond.
 5. Stk. 5.
  Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhente og samkøre oplysninger efter § 26 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.