TV-overvågningsloven § 5

 1. § 5
  Overtrædelse af § 1, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 1, samt § 2 e straffes med bøde.
 2. Stk. 2.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der i forbindelse med en behandling, som udføres for private, overtræder § 4 c.
 3. Stk. 3.
  Overtrædelse af pålæg meddelt i medfør af § 4 b straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  I forskrifter udstedt i medfør af § 4 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 6. Stk. 6.
  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.