Tonnageskatteloven § 8

 1. § 8
  Indkomst af følgende former for virksomhed kan ikke omfattes af §§ 6 eller 8 a:
  1. 1) Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster.
  2. 2) Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed.
  3. 3) Bygning og reparation af havne, moler og broer samt opmudring, stenfiskeri, sandsugning eller lignende virksomhed.
  4. 4) Dykkervirksomhed.
  5. 5) Lodsning, når skibene anvendes i og omkring havne.
  6. 6) Bugsering m.v. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skibet udfører bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift. Det er en betingelse, at skibet er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Ved anvendelsen af 2. pkt. fordeles ventetid forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs, og den tid, der er anvendt til andre aktiviteter. Bugseringsaktiviteter m.v., der udføres i eller omkring havne, eller som består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at lægge til i havn, anses ikke for at være foregået til søs.
  7. 7) Passagersejlads i eller over havneløb m.v.
  8. 8) Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v.
  9. 9) Museumsaktiviteter og skibsbevaring.
  10. 10) Sports-, udflugts- og fritidsformål.
  11. 11) Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål.
 2. Stk. 2.
  Uddybningsmaskiner, flydekraner, flydedokke, kabeltromler, boreplatforme, flydende beholdere og lignende materiel anses ikke for skibe efter denne lov. Det samme gælder pramme og lægtere, medmindre de er lastbærende og har en bruttotonnage på 2.000 t eller derover.