Tolkeloven § 15

 1. § 15
  Tolkerådet bistår tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særlig i forhold til udviklingen af tolkeområdet. Tolkemyndigheden er sekretariat for Tolkerådet.
 2. Stk. 2.
  Tolkerådet består af 1 formand, 1 repræsentant fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet samt 3 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne udnævnes af tolkemyndigheden for en periode på op til 4 år. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer. Formandsposten varetages af tolkemyndigheden.
 3. Stk. 3.
  Tolkemyndigheden udnævner faste stedfortrædere for Tolkerådets medlemmer. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer.
 4. Stk. 4.
  Tolkemyndigheden udarbejder en årlig beretning over tolkemyndighedens virksomhed, herunder anvendelse af den fælles tolkeløsning. Beretningen forelægges Tolkerådet og Social- og integrationsministeren.
 5. Stk. 5.
  Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om indstilling og udnævnelse af Tolkerådets medlemmer og faste stedfortrædere for disse samt en forretningsorden.