Toldloven § 74

  1. § 74
    Hvis der i befordringsmidler, der er ankommet til det danske toldområde, forefindes told- eller afgiftspligtige varer, som ikke er optaget i ladningsdokumenterne, og som ikke behørigt er angivet for told- og skatteforvaltningen, anses varerne som forsøgt indsmuglet af disses ejer, medmindre denne sandsynliggør, at der ikke har foreligget forsøg på indsmugling.
  2. Stk. 2.
    Træffes et fartøj på under 120 t netto inden for det danske toldområde med højt beskattede varer om bord til et told- og afgiftsbeløb af mindst 1.500 kr., anses forsøg på indsmugling at foreligge, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for, at fartøjet ikke sejler i smuglerøjemed.